پ‍ی‍ک‍ر ف‍ره‍اد

 

عنوان اثر : پ‍ی‍ک‍ر ف‍ره‍اد

موضوع : رمان نویسنده  : ع‍ب‍اس‌ م‍ع‍روف‍ی‌ مترجم     : فرمت      : PDF: Adobe Portable Document Format معرف       : Moein  

چخوف
مجموعه داستانهای کوتاه آنتوان چخوف

 

طب جایگزین - شفا BBC HEALING 1DVD
درمان های جایگزین - شفا

آگهی مرتبط بیشتر تاریخ درج   : 29/12/1389
دانلود کنید
مشاهده     : 1268 توضیحات 

: ‏سرشناسه: م‍ع‍روف‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۶-
‏عنوان و نام پدیدآور: پ‍ی‍ک‍ر ف‍ره‍اد/ ع‍ب‍اس‌ م‍ع‍روف‍ی‌.
‏مشخصات نشر: ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
‏مشخصات ظاهری: ‏‫۱۴۳ ص.‏‬
‏فروست: داس‍ت‍ان‌ ای‍ران‍ی‌؛ ۹. رم‍ان‌‏‫؛ ۶.‮‬
‏شابک: ‏‫۱۶۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‬‬‮‏‫‭‭‭964-311-397-3 :‬‬‏‏‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ریال‬‏‬‮‬‏‫: ‏‫چاپ چهارم‬‏‬‏‫‏‭‭‭978-964-311-397-1 :‬‬ ؛ ‏‫۲۲۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)‏‬
‏یادداشت: چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ف‍اخ‍ت‍ه‌، ۱۳۷۴.
‏یادداشت: چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۲.
‏یادداشت: ‏‫چاپ چهارم: ۱۳۸۴.‬
‏یادداشت: چاپ پنجم: ۱۳۸۵.
‏یادداشت: چاپ هفتم: ۱۳۸۸.
‏موضوع: داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره: ‏‫PIR۸۲۱۱‭‬‭ /ع۴۵‏‫‬‭پ‌۹ ۱۳۸۱
‏رده بندی دیویی: ‏‫‬‭۸‮ف‍ا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی: ‭م‌۸۱-۱۷۵۸۵

 

از http://ghafaseh.ir

/ 0 نظر / 62 بازدید