آن نامه ها که از بهشت می آیند

آن نامه ها که از بهشت می آیند

نوشته ی :محمدرضا محمدی پاشاک
__________________________________
به نام نامی شهیدان آنانکه درراه باوروکشورشان جنگیدند به ویژه

شهید امیر پابرجا که در سوم خرداد هزاروسیسدوشست و یک شهید شد.

(او به یادم آمد).

/ 0 نظر / 27 بازدید